Inklusion og Specialundervisning

Bredt fællesskab

Som skole ønsker vi et mangfoldigt fællesskab, og byder derfor elever med forskellige forudsætninger velkommen.

Vi er en almen efterskole med plads til godt 100 elever, hvoraf de 8-10 pladser er reserveret til elever med særlige behov. Disse elever optages under ordningen ”Specialundervisning og anden pædagogisk bistand”. Dertil kommer 5-10 pladser med andre faglige behov. På Nordsjællands Efterskole er tilgangen til elever med særlige behov i praksis sådan, at hver enkelt elev indgår på lige fod i den daglige undervisning, opgaver, pligter m.v., men med fleksible aftaler og støtteordninger som tilpasses den enkelte – med fokus på den faglige støtte. Støttefunktionen varetages af dels undervisere, dels skolens trivselsteam i tæt samarbejde med skolens øvrige medarbejdere.

Vores elever slutter skoleåret af med at gå til Folkeskolens Afgangsprøver i 9. eller 10. klasse.

Vi ser frem til at møde vores nye elever med særlige behov og vil anvende nedenstående guide i afklaringen af, om behov og tilbud matcher hinanden.

5 vigtige

1. Alder:
Vi har erfaring for, at 10. klasse og en alder på ca. 16-17 år er den mest optimale alder for at kunne profitere af et efterskoleår. I 10. klasse er det faglige fokus delt mere ligeligt imellem det fag-faglige, og linje og valgfag end i 9. klasse, hvor afgangsprøven har en særlig vægtning. Vi optager i særlige tilfælde elever i 9. klasse, men ikke i 8. klasse.

2. Fagligt niveau:
Eleven forventes at kunne følge klasseundervisning på de mindre hold, og folkeskolens afgangsprøve er målet for undervisningen. Vi tilbyder ikke én-til-én undervisning, men der vil på de små hold være en ekstra medarbejder til stede, så ekstra hjælp er let tilgængelig.

3. Dokumentation:
For specialundervisningselever: Til indskrivningssamtalen bedes forældre medbringe det nyeste skrevne på eleven, i form af PPV, skoleudtalelser mm. for at have så bredt et kendskab som muligt til den unge.
For inklusionselever gælder det, at PPV ikke er nødvendig, men meget gerne skoleudtalelse.
Dette vil for begge gruppers vedkommende blive benyttet i vurderingen af en eventuel optagelse.

4. Samarbejde med hjemmet:
Vi er helt afhængige af et godt samarbejde med den unges forældre. Det drejer sig om et balanceret forhold mellem oplysning og gensidig vurdering af den unges trivsel i stort og småt og mellem tilliden til, at skolens ansatte gør det, de ser, er bedst, for at den unge kan trives.

5. Parallelle udfordringer:
Hvis en autismespektrumforstyrrelse er ledsaget af massiv angst, massiv depression, spiseforstyrrelse eller en sorgproces kan den samlede mængde udfordringer blive for store i forhold til at magte et efterskoleliv.

Tilbuddet til elever med særlige behov

Først og fremmest er tilbuddet en støtte til det faglige! Støttemidlerne kommer fra staten og for Specialundervisning gælder det, at eleven har behov for faglig støtte i minimum 9 ugentlige timer. For Inklusionselever gælder det, at eleven har behov for støtte i op til 9 ugentlige timer.

Når vi optager elever med særlige behov, har vi også øje for andre behov end de faglige, selvom fokus primært er fagligt.

Hvad det sociale angår, hviler tilbuddet på den unges egen deltagelse og mod på at indgå i fællesskabet og dagligdagens rutiner. Dette kan naturligvis have sine indbyggede udfordringer i kraft af evt. diagnose. Derfor træder kontaktlærere og skolepædagoger til og støtter op, tager samtaler og hjælper i gang. Men der må være en vilje og en evne i den unge selv til at deltage i fællesskabet og de daglige rutiner.

Pædagogisk støtte

Pædagogisk støtte i det faglige
Vi har niveaudelt undervisning, og på de mindste hold med max 12 elever deltager en ekstra medarbejder eller pædagog, så hjælpen er lettere tilgængelig. Her hjælpes bl.a. med:

 •  Konkret faglig hjælp på klassen.
 • Igangsætning af opgaver.
 • Hjælp til struktur i lektiearbejdet.
 • Udredning af misforståelser mellem elev og lærere eller kammerater.
 • Særlige aftaler omkring fx lektiemængde i perioder med pres eller overbelastning.
 • Beroligelse i forhold til eksaminer og fremlæggelser.

Pædagogisk støtte i det sociale
Vi hjælper med: 

 • Selvforståelse, hjælp til at vende tankegangen fra frygt til mod og opmuntring til fællesskab på fællesområder. Her kan eleven blive fulgt over i starten, men skal herefter vove skridtet selv.
 • At sikre diversitet i skolens fritidstilbud, så der jævnligt tilbydes både aktive og mere stille aktiviteter.
 • At informere udvalgte kammerater om en elevs udfordringer, og opmuntre disse til at invitere med, når det er aktuelt. Men ansvaret hviler ikke på kammeraterne, selvom vi naturligvis altid ønsker at nære ansvarlighed og rummelighed i fælleskabet.
 • Guidning og aflæsning i det sociale samspil.

 

Pædagogisk støtte i det praktiske
Hvis behovet er der, hjælper vi med:

 • Praktiske ting på værelset
 • Tøjvask – vi introducerer vaskerummet og giver en ekstra hjælpende hånd med tøjvask i starten, hvorefter det forventes, at eleven selv kan
 • Hygiejne – her kan vi tage en snak, hvis hygiejnen ikke er på plads, og vi kan også forlange at en elev tager bad og skifter tøj, hvis vedkommende ikke gør det af sig selv. Det kan være en hæmsko i det sociale, hvis dette ikke fungerer.

 

Pædagogisk støtte i det personlige:

 • Vi tager jævnligt samtaler med eleven, der handler om trivsel på mange planer. Det kan være værelsesproblematikker, social usikkerhed, lette angstsymptomer, eller blot en ventil for de mange tanker, der kan opstå hos særligt de meget følsomme unge.
 • Vi lytter til de behov, der måtte være, som kan handle om periodevise fritagelser ift. praktiske opgaver og er også behjælpelige med valg, der skal træffes i forbindelse m. skolehverdagen.
 • Vi er årvågne i forhold til stress og overbelastning, så det kan kommes i forkøbet så vidt muligt.